Italiano

Curso dirixido a:

 • Membros da comunidade universitaria.
 • Público xeral (+18 anos)

 

 

Cursos regulares

 • Son cursos cuadrimestrais de 45 ou 60  horas lectivas, dependendo do nivel. 
 • Poderás comezar no curso que sexa máis apropiado segundo os teus coñecementos do idioma.
 • Impártense en dúas sesións semanais de dúas horas cada unha ou nunha única sesión de catro horas.
 • Se es estudante da UDC, estes cursos permítenche obter créditos para convalidalos na túa titulación.
 • En xuño e xullo podes realizar tamén cursos intensivos, aínda que a oferta de cursos pode variar.

 

Cursos de conversa

 • De 30 horas lectivas nos cursos cuadrimestrais.

 • De 15 horas no verán.

Niveis do MCER A1 A2 B1 B2 C1 C2
1.º cuadrimestre A1 A2 B1.1 B2.1 C1.1 C2.1
2.º cuadrimestre A1 A2 B1.2 B2.2 C1.2 C2.2
Cursos de verán            

Se comezo de cero

Se non tes ningún coñecemento do idioma, debes inscribirte en A1.

Se xa teño coñecementos do idioma

Se non sabes cal é o teu nivel, fai a proba en liña Dialang. Esta proba é orientativa e, de consideralo preciso, o profesor poderá cambiarte a outro curso máis adecuado. 

Xa fixen cursos no Centro de Linguas

Se xa fixeches un curso connosco, deberás inscribirte no nivel seguinte ou repetir o nivel se non o tes superado.

Membros da UDC          Público xeral
Cursos de conversa (30 horas) 168 €   Cursos de conversa (30 horas) 250 €
Cursos regulares (30 horas) 125 €   Cursos regulares (30 horas) 166 €
Cursos regulares (45 horas) 187 €   Cursos regulares (45 horas) 250 €
Cursos regulares (60 horas) 250 €   Cursos regulares (60 horas) 332 €
Campus A Coruña

FOR02117-ITA1-C-1C2017 - Italiano A1 [Inscripción / Matriculación]

FOR02117-ITA2-C-1C2017 - Italiano A2 [Inscripción / Matriculación]

FOR02117-ITB11-C-1C2017 - Italiano B1.1 [Inscripción / Matriculación]

Campus Ferrol

FOR02117-ITA2-F-1C2017 - Italiano A2 [Inscripción / Matriculación]

 

 

 

Cancelacións e devolucións

Asistencia

Para obteres o diploma de asistencia, é necesario asistires a un mínimo do 85% das horas do curso.

Os cursos de conversación (30 horas) tamén teñen diploma e podes obterlo unicamente cumprindo a asistencia obrigatoria, xa que non teñen exame final.

Asistencia / aproveitamento

É preciso asistires ao 85% das horas lectivas e superares o exame do curso, no cal se valora o dominio das catro destrezas.

Aproveitamento

Non tendo unha asistencia do 85% das horas lectivas, debe superarse o exame final, no cal se valora o dominio das catro destrezas.

Recoñecemento de créditos por actividades formativas (nos programas de grao)

 

Os estudantes que realicen cursos regulares no Centro de Linguas da UDC poderán obter recoñecemento de créditos por actividades de aprendizaxe lingüistica de acordo cos seguintes criterios e procedementos:

 
 1. Polos cursos regulares de 30 horas do CL recoñeceranse 1,5 créditos.

 2. Nos cursos regulares da correspondente lingua cursada no Bacharelato recoñeceranse créditos por cursos a partir do nivel B1 ou superior.

 3. Os estudantes de calquera titulación de grao que teña un idioma como materia obrigatoria no seu plano de estudos só poderán obter recoñecemento de créditos por cursos do nivel B2 ou superior.

 4. Os estudantes de calquera titulación de grao que teña un idioma como materia optativa só poderán obter recoñecemento de créditos por cursos do nivel Bl ou superior.

 5. Os estudantes dos graos de Estudos Lingüisticos e Literarios non poderán ter recoñecemento de créditos por cursos daquela lingua que constitúa a súa especialidade.

 6. Para poder obter o recoñecemento de créditos, será necesaria unha asistencia mínima ás aulas do 85% e, ademais, ter superadas as probas correspondentes.

 7. Non se recoñecerán créditos polos cursos de conversa, así como por aqueles cursos que non comporten un progreso constatable mediante a superación das probas pertinentes.

 8. Os cursos de idiomas realizados por alumnado en programas de mobilidade internacional na universidade de destino terán un recoñecemento e 1 crédito por cada 20 horas de curso, sempre que a súa realización sexa certificada pola universidade de destino. Para obteren o recoñecemento, os cursos de idiomas deben constar no contrato de estudos como carentes de recoñecemento académico dentro do seu plan de estudo.
 

Os estudantes interesados solicitarán a acreditación correspondente á Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, indicando a actividade e o período de participación. A Vicerreitora acreditará mediante unha certificación a realización efectiva da actividade.

 

Para máis información, vexa o Procedemento de recoñecemento de créditos por actividades nos graos da UDC.

 


O Centro de Linguas emitirá a acreditación correspondente para cada participante que reúna as condicións de asistencia (nun 85%) e de superación do curso. A acreditación poderá recollerse a partir do momento en que reciba unha mensaxe de correo electrónico comunicando que xa está feita (normalmente, poucos días despois de finalizados os cursos).

O Centro de Linguas tamén estende unha acreditación diferente aos estudantes que superen os cursos sen reuniren o requisito de asistencia establecido nos Regulamentos. Esta acreditación é válida para inscribirse no nivel superior ao cursado, mais non ten validez para o recoñecemento de créditos.