Preguntas frecuentes

O Centro de Linguas ofrece regularmente, polo momento, cursos de alemán, francés, inglés, italiano, portugués e español para estranxeiros.

Os cursos de linguas estranxeiras poden ser cuadrimestrais ou intensivos (verán) e a súa duración establécese en función da súa dificultade e do nivel do idioma. 

 

 

 Cinco tipos de cursos:

 

1) Os cursos de linguas estranxeiras poden ser cuadrimestrais ou intensivos no verán e a súa duración establécese en función da súa dificultade e do nivel do idioma. 

 

2) Os cursos de español para alumnado de mobilidade internacional de 30 horas son en setembro e en febreiro. A seguir, haberá cursos regulares de 30 horas abertos ao público.

 

3) Cursos preparatorios para a superación das probas Acles.

 

4) Cursos de inglés académico: escrita e presentacións orais.

 

5) Cursos temáticos para o verán: ActivEnglish, Cociña en inglés/francés/alemán etc.

 

 

 

No caso de que non dispoñas de acreditación previa, polo que descoñeces o teu nivel, recomendamos realizar unha proba de autoevaluación DIALANG: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

 

Non, persoas alleas á universidade poden estudar tamén no CL.

Non, o alumnado, o PAS e PDI da Universidade da Coruña teñen unha redución.

A idade mínima é 16 anos e non hai idade máxima.

Na plataforma http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/index.html encontrarás información sobre todos os cursos con inscrición aberta, poderás subir a documentación necesaria e pagar con tarxeta.

 

  • Diploma de asistencia: para obtelo é necesario asistir polo menos ao 85% do curso (faise control de asistencia nas aulas). Nos certificados figura o número de horas do curso e as datas en que se realizou.
  • Diploma de aproveitamento (con dereito a créditos): é preciso unha asistencia a, no mínimo, un 85% das horas lectivas e a superación do correspondente exame. Nos certificados figura o nome do curso, o nivel, o número de horas, as datas en que se realizou, onúmero de créditos ECTS e a nota obtida.
  • Diploma de aproveitamento (sen dereito a créditos): é preciso a superación do correspondente exame. Nos certificados figura o nome do curso, o nivel, o número de horas, as datas en que se realizou e a nota obtida.

Prazos de expedición: os diplomas entréganse no prazo mínimo dun mes tras a finalización do exame.

Devolución do importe da inscrición

 

Para a devolución do importe da inscrición séguense estes criterios:

 

  • So procederá a devolución do importe íntegro da inscrición cando, por causas non imputables aos usuarios, non se realice a actividade.

 

  • O Centro pode devolver o importe nos casos especiais que considere xustificados, sempre que se solicite por escrito no impreso de solicitude de devolucíón habilitado para o efecto, ao Centro de Linguas, polo menos cinco días hábiles antes da data do inicio dos cursos.

 

  • Cando se considere xustificada a devolución, o Centro de Linguas reterá 12 euros en concepto de gastos de xestión.

 

  • Considérase que procede a devolución nos casos seguintes, sempre que estes se produzan coa antelación especificada no punto anterior e que se xustifiquen debidamente: 

 

            -  Cando se produza a sinatura dun contrato laboral que implique incompatibilidade horaria co curso en que se inscribiu. Debe achegar copia do contrato de traballo.  

            -  Por causa de accidente ou doenza que imposibilite seguir con regularidade o desenvolvemento do curso. Debe achegarse xustificante médico.

 

Nota:  en ningún caso se devolverá o importe da inscrición unha vez iniciadas as aulas.

Si se pode, sempre que teñas o nivel adecuado para acceder ao cuadrimestre que queres cursar.

Si.

Si, o Centro de Linguas da UDC estableceu varios mecanismos para acreditar o nivel de inglés:

  • Acreditacións dos Centros de Linguas CertAcles (Certcles) para os niveis B1 e B2.
  • Acreditacións externas das cales somos examinadores oficiais: IELTS (British Council), APTIS (British Council).

 

Como membro acreditado de Acles e Cercles, o diploma de acreditación de nivel expedido ten recoñecemento na contorna universitaria española e europea. Contan, ademais, co aval da CRUE como modelo de acreditación de idiomas.

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia publicou no DOG de data 7 de xullo de 2016, a Orde  pola cal se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas estranxeiros.

 

Esta orde amplía o recoñecemento ás certificacións co selo de CertAcles expedidos polas Universidades da Asociación de Centros de Linguas no Ensino Superior (ACLES), para os efectos de acreditar a competencia en idiomas do profesorado.

 

 

 

Podes necesitar a acreditación para solicitar diversas bolsas ou, coa nova normativa, para poder acceder, por exemplo, ao novo "Mestrado de Formación do Profesorado para o Ensino Secundario e Bacharelato" e outros mestrados.