NIVEIS MCER - B2

 B2 - Usuario Independente -

COMPRENDER 
 
 COMPRENSIÓN 
AUDITIVA
 

 

  • Comprendo discursos e conferencias extensos e mesmo sigo liñas argumentais complexas sempre que o tema sexa relativamente coñecido. Comprendo case todas as noticias da televisión e os programas sobre temas actuais.

 

 
COMPRENSIÓN
LECTORA
 

 

  • Son capaz de ler artigos e informes relativos a problemas contemporáneos en que os autores adoptan posturas ou puntos de vista concretos. Comprendo a prosa literaria contemporánea.

 

     FALAR
INTERACCIÓN
ORAL

 

  • Podo participar nunha conversación con certa fluencia e espontaneidade, o que posibilita a comunicación normal con falantes nativos. Podo tomar parte activa en debates desenvolvidos en situacións cotiás explicando e defendendo os meus puntos de vista.

 

 
 EXPRESIÓN
ORAL
 
  • Presento descricións claras e detalladas dunha ampla serie de temas relacionados coa miña especialidade.

 

  ESCRIBIR ESCRIBIR

 

  • Son capaz de escribir textos claros e detallados sobre unha ampla serie de temas relacionados cos meus intereses. Podo escribir redaccións ou informes transmitindo información ou propondo motivos que apoien ou refuten un punto de vista concreto. Sei escribir cartas que destaquen a importancia que lle dou a determinados feitos e experiencias.