Créditos por actividades formativas

Recoñecemento de créditos por actividades formativas (nos programas de grao)

 

Os estudantes que realicen cursos regulares no Centro de Linguas da UDC poderán obter recoñecemento de créditos por actividades de aprendizaxe lingüistica de acordo cos seguintes criterios e procedementos:

 

  1. Polos cursos regulares de 30 horas do CL recoñeceranse 1,5 créditos.

  2. Nos cursos regulares da correspondente lingua cursada no Bacharelato recoñeceranse créditos por cursos a partir do nivel B1 ou superior.

  3. Os estudantes de calquera titulación de grao que teñan un idioma como materia obrigatoria no seu plano de estudos só poderán obter recoñecemento de créditos por cursos do nivel B2 ou superior.

  4. Os estudantes de calquera titulación de grao que teñan un idioma como materia optativa só poderán obter recoñecemento de créditos por cursos do nivel Bl ou superior.

  5. Os estudantes dos graos de Estudos Lingüisticos e Literarios non poderán ter recoñecemento de créditos por cursos daquela lingua que constitúa a súa especialidade.

  6. Para poder obter o recoñecemento de créditos será necesaria unha asistencia mínima ás aulas do 85% e, ademais, ter superadas as probas correspondentes.

  7. Non se recoñecerán créditos polos cursos de conversación nin por aqueles cursos que non comporten un progreso constatable mediante a superación das probas pertinentes.

  8. Os cursos de idiomas realizados polos alumnos en programas de mobilidade internacional na universidade de destino terán un recoñecemento e 1 crédito por cada 20 horas de curso, sempre que a súa realización sexa certificada pola universidade de destino. Para obter o recoñecemento, os cursos de idiomas deben constar no contrato de estudos como carentes de recoñecemento académico dentro do seu plan de estudo.

 

Os estudantes interesados solicitarán a acreditación correspondente á Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación, indicando a actividade e o período de participación. A Vicerreitora acreditará mediante unha certificación a realización efectiva da actividade.

 

Para máis información, vexa o Procedemento de recoñecemento de créditos por actividades nos graos da UDC.

 


O Centro de Linguas emitirá a acreditación correspondente para cada participante que reúna as condicións de asistencia (nun 85%) e de superación do curso. A acreditación poderá recollerse a partir do momento en que reciba unha mensaxe de correo electrónico comunicando que xa está realizada (normalmente, poucos días despois de finalizados os cursos).

O Centro de Linguas tamén estende unha acreditación diferente ás persoas que superen os cursos sen reuniren o requisito de asistencia establecido nos Regulamentos. Esta acreditación é válida para inscribirse no nivel superior ao cursado, mais non ten validez para o recoñecemento de créditos.