Máis información do curso

Finalidade:

Curso para iniciarse (A)

 

Descrición do curso:

Neste curso dotarase aos participantes dos coñecementos, técnicas e instrumentos para facer un uso crítico e creativo dos materiais didácticos. Analizaranse os enfoques que imperaron en ELE durante as últimas tres décadas así como as tendencias máis innovadoras e os retos que se expoñen actualmente desde unha perspectiva práctica. Prestarase especial atención á definición de obxectivos e contidos, á planificación de secuencias didácticas, á selección e creación de textos para o seu didactización, aos materiais destinados ao ensino do léxico e da gramática e ao deseño e implementación de tarefas comunicativas. Para todo iso analizaranse mostras de materiais didácticos e propoñeranse tarefas colaborativas de deseño de propostas para a aula.

 

Este curso está orientado ao desenvolvemento das competencias crave do profesorado:

 

 • Organizar situacións de aprendizaxe.
 • Desenvolverse profesionalmente como profesor da institución.

 

Contidos:

 • Presentación do curso.

 - O papel dos materiais didácticos na aula de lingua estranxeira.

 • Concepto de unidade didáctica nos materiais de lingua estranxeira.

- Modelos de creación da unidade didáctica nos diferentes enfoques.

- Criterios para a determinación de obxectivos.

- Compoñentes e organización interna da unidade didáctica.

 • Mostras de lingua, textos achegados.

- Selección de textos e métodos para a súa creación.

- Funciones dos textos na secuencia didáctica. Tipoloxía de textos.

- Deseño de actividades sobre as mostras de lingua.

 • Ensino da gramática.

- Criterios para o tratamento da gramática na clase de ELE (conceptualización e práctica): as diferentes concepcións da ensino/aprendizaxe da gramática.

- Tipoloxía de actividades para o traballo formal.

 • Ensino do léxico.

- Revisión do seu papel no ensino de ELE.

- Criterios para o tratamento do compoñente léxico nos materiais didácticos e tipoloxía de actividades.

 • Tarefas de comunicación, textos xerados.

- Significatividad, implicación, desenvolvemento da autonomía, etc.

- Deseño de tarefas comunicativas.

- Xestión de tarefas e dinámicas.

 

 Obxetivos:

 • Analizar de forma crítica e creativa os materiais para a clase de ELE.

 • Planificar e organizar secuencias didácticas cos materiais dispoñibles para as clases de ELE.

 • Seleccionar, adaptar ou crear materiais de ensino aos contextos específicos nos que deban implementalos e ás particularidades de cada grupo.

 • Deseñar tarefas específicas para a aprendizaxe do léxico e da gramática.

 • Avaliar materiais destinados a xerar a interacción na aula e o uso significativo da lingua.

 

Metodoloxía:

As sesións basearanse fundamentalmente nun traballo práctico cooperativo de análise de materiais representativos das diferentes épocas e tendencias. A partir das postas en común das tarefas de grupo, revisaranse as crenzas ou formulacións nos que eses exemplos susténtanse (concepción da lingua e do ensino e aprendizaxe, teorías de adquisición, etc.), e estableceranse criterios para a selección, planificación e deseño de materiais didácticos. Así mesmo, os participantes terán a oportunidade de deseñar diversos materiais correspondentes aos compoñentes das secuencias didácticas (textos, conceptualización e práctica formal, tarefas comunicativas, etc.) e de concibir un proxecto de unidade didáctica.

 

Bibliografía para a preparación do curso: 

Previamente á realización do curso recoméndase a consulta de:

Garmendia, A. y Sans N. (2016), Diseño de materiales para la enseñanza y el aprendizaje de ELE: 10 preguntas imprescindibles en la formación del profesorado de español. Innovación y reto. Difusión, Barcelona.