Máis información do curso

Finalidade:

Curso para iniciarse (A)

 

Descrición do curso:

Curso de formación en didáctica de español como lingua segunda ou estranxeira que cobre unha parte do desenvolvemento inicial da competencia docente. Está dirixido tanto a licenciados ou diplomados interesados en iniciarse profesionalmente no ensino de español como a profesionais con experiencia. Os participantes poderán introducirse ou afondar nos coñecementos, habilidades, técnicas e instrumentos básicos necesarios para comprender, analizar e implementar o compoñente léxico no deseño de materiais didácticos. Ten unha orientación teórico-práctica e consta dunha semana de talleres presenciais na Universidade dá Coruña

 

Este curso está orientado ao desenvolvemento das competencias crave do profesorado:

  • Organizar situacións de aprendizaxe
  • Implicar aos alumnos no control da súa propia aprendizaxe
  • Servirse das TIC para o desempeño do seu traballo

 

Contidos:

  • A actividade didáctica e a aprendizaxe.
  • Metodoloxías activas e deseño de materiais.
  • O léxico
- Nocións e implicacións para a comunicación.
- O léxico e a súa relación con outros aspectos da lingua.
- Fases na adquisición do léxico.
  • Criterios para a análise e creación de actividades.
- Do mundo ao aula. Explotación de textos aunténticos con especial atención ó léxico.
- Do aula ao mundo. Creación de actividades didácticas para xerar aprendizaxe léxico.
- Creación e evaluación de actividades didácticas para os contextos dos participantes.

 

 Obxetivos:

  •  Analizar materiais desde unha perspectiva léxica innovadora.
  • Proverse de ferramentas para implementar na aula actividades que seguen un enfoque léxico.

  • Deseñar actividades ou tarefas destinadas á aprendizaxe centrada no léxico.

 

Metodoloxía:

Propoñeranse diferentes tipos de actividades prácticas que implican a reflexión e a resolución de problemas mediante a análise individual e en pequenos grupos, seguidos de debate en grupo clase. As dúas últimas sesións do curso dedicaranse a realizar un traballo en grupo con supervisión, no que os participantes aplicarán os elementos impartidos no curso á creación ou adaptación dun material didáctico, con especial énfase no ensino do léxico. Posteriormente expoñeranse os traballos, valoraranse e ofrecerase  retroalimentación. As actividades propostas orientaranse ao desenvolvemento de coñecemento activo, procesos e habilidades necesarias para un bo desempeño profesional.

 

Bibliografía para a preparación do curso: 

Previamente á realización do curso recoméndase a consulta de:

HIGUERAS, M. ET AL. (2017), Enseñar léxico en el aula de español. Cap. 11: "Implicaciones de crear materiales desde una prespectiva léxica", Barcelona: Difusión.