Especif. B1 - Contidos en comprensión auditiva

Contidos en comprensión auditiva

 

Avaliarase a capacidade dos candidatos para comprender os puntos principais de documentos sonoros ou audiovisuais claros e en lingua estándar, cuxo contido non demande coñecementos especializados diferentes dos que sexan exixibles aos candidatos.

 

Algúns exemplos de actividades de comprensión auditiva:

 

  • Comprender presentacións sinxelas.

  • Comprender información técnica sinxela, como instrucións de manexo de aparellos de uso frecuente.

  • Comprender as ideas prinicpais dun informativo radiofónico ou audiovisual.

  • Distinguir as ideas principais das complementarias.

  • Captar o estado de ánimo e a actitude do emisor.

  • Deducir polo contexto o significado de palabras descoñecidas.