Especif. B1 - Contidos en expresión e interacción orais

Contidos en expresión e interacción orais

 

Avaliarnse a capacidade dos candidatos para levar a cabo a descrición sinxela de asuntos que formen parte dos seus intereses ou das súas experiencias.

 

Algúns exemplos de tarefas:

 

  •  Responder a preguntas sobre asuntos do seu interese (vida cotidiana, gustos, pasatempos etc.).

  •  Narrar experiencias dunha forma sinxela, describindo sentimentos e reaccións.

  •  Relatar de forma sinxela os detalles dun acontecemento inesperado en que se teña participado (tema etc.).

  •  Describir de forma sinxela soños, esperanzas, ambicións...

  •  Presentar, tras uns minutos de preparación, un tema de forma breve e sinxela e responder a preguntas sobre este formuladas con claridade, en lingua estándar.