Especif. B1 - Contidos en expresión e interacción escritas

Contidos en expresión e interacción escritas

 

Avaliarase a capacidade para escribir textos sinxelos e cohesionados sobre unha serie de temas cotiáns:

 

Algúns exemplos de actividades ilustrativas de expresión escrita:

 

  •  Escribir descricións sinxelas e detalladas sobre unha serie de temas cotiáns.

  •  Escribir informes breves sobre feitos habituais e sobre os motivos de certas accións.

  •  Escribir relatos de experiencias, describindo sentimentos e reaccións, en textos sinxelos e estruturados.

  •  Resumir e ofrecer opinións sobre feitos concretos relativos a asuntos habituais, en textos sinxelos e cohesionados.

  •  Escribir ou responder a cartas persoais ou correos electrónicos, describindo experiencias, impresións, pedindo informacións ou facendo algún tipo de solicitude.