Especif. B1- Expresión e interacción orais

Expresión e interacción orais (duración: entre 7 e 10 minutos):

Comprenderá dúas ou tres tarefas de diferente tipo (monologadas e dialogadas).

 

Parte monologada:

 

  • Breve exposición sobre un tema proposto polo/a avaliador/a.

  • Descrición dunha imaxe ou comparación entre varias imaxes.

  • Resumo dun texto provisto con anterioridade, dun filme visto ou lectura realizada.

  • Breve narración dunha vivencia.

 

Parte dialogada:

 

  •  Entrevista persoal.

  •  Xogo de roles sobre temas cotiáns.

  •  Resumir un texto e responder a preguntas do compañeiro/a.

  •  Interacción cos examinadores a partir dun texto ou dunha imaxe.

  •  Interacción cos examinadores sobre algunha acción proposta por eles.