Especif. B1 - Expresión e interacción escritas

Expresión e interacción escritas (duración: entre 60 e 80 minutos):

 

Produción de 2 ou 3 textos, cun mínimo de 200 palabras en total e un máximo de 350. En cada tarefa especificarase un mínimo e un máximo de palabras para a mesma.

 

Tipo de tarefas en escrito auxestionado:

 

  • Escritura creativa: historia, relato de experiencias persoais, narración curta.

  • Informes: follas de instrucións, receitas, etc.

  • Redaccións sobre temas cotiáns ou de interese persoal.

  • Outras semellantes.

 

Tipo de tarefas en interacción escrita:

 

  • Responder a unha carta ou e-mail.

  • Responder a un anuncio.

  • Encher un formulario.

  • Outras semellantes.