Especif. B1 - Comprensión Auditiva

Comprensión auditiva (duración: entre 30 e 40 minutos):

 

Audición ou visionado de 2 a 4 documentos de entre 2 e 6 minutos cada un deles (documentos sonoros de tipo descritivo, dialogado, explicativo, expositivo, argumentativo ou narrativo). Cada texto escoitarase dúas veces. A temática será similar á dos textos de comprensión lectora.

 

Tipos de resposta requiridos nas tarefas do exame:

 

 • Opción múltipla.

 • Verdadeiro / falso / xustificar.

 • Emparellamento.

 • Ordenar.

 • Encher ocos.

 • Transferir información.

 • Síntese.

 

Procedemento que se seguirá con cada un dos documentos:

 

 • Lectura das tarefas e ítems.

 •  Primeira audición.

 •  Tempo para a realización da tarefa proposta.

 •  Segunda audición.

 •  Tempo para completar a realización da tarefa proposta e revisión final.