Especificacións do nivel B1

Especificacións do nivel B1

 

Denominación do exame: Exame CertAcles da Universidade da Coruña, nivel B1

 

Idiomas examinados: inglés

 

Tipo de exame: institucional

 

Obxectivo: acreditar a posesión do nivel B1 (do Marco Común Europeo de Referencia) en inglés.

 

Exame dirixido a:

 

  • Membros da comunidade universitaria, sen requisitos previos.
  • Público xeral (+16 anos), sen requisitos previos.

 

Validez: válido para acreditar o nivel B1 en inglés, na Universidade da Coruña e no resto das universidades españolas durante o período de tempo que cada unha decida (xeralmente non menos de catro anos). Válido tamén nas universidades estranxeiras que sexan membros de CERCLES.

 

Destrezas que se avaliarán:

 

 

 

 

 

Contidos:

 

 

 

 

 

Ponderación das destrezas: cada unha das destrezas achega un 25% á nota final (dividido en partes iguais entre o número de tarefas, salvo que no exame se indique outra cousa).

 

Que nota é necesaria? Deben reunirse as dúas condicións seguintes:

 

  • Obter non menos de 6 na nota final.
  • Obter non menos de 5 en cada destreza.

 

 Duración total do exame: ao redor de tres horas.